previous arrow
next arrow
Slider

กติกา

กฎกติกา CLUB388 และระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน

CLUB388 บางเหตุการณ์และตลาดมีกฎกติกาที่แตกต่างกันดังระบุระบุข้างล่างในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์/ตลาดเฉพาะสำหรับแต่ละประเภทการเดิมพัน/เหตุการณ์หรือการตลาดเฉพาะในเว็บไซต์นี้ สิ่งต่อไปนี้คือกฎกติการเดิมพันทั่วไปที่ใช้กับเหตุการณ์และตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้้งหมดและต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เมื่อทำได้ิบทบัญญัติและคำจำกัดความที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะบังคับใช้กับกฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันเหล่านี้

1. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป

1.1. ทั่วไป
1.1.1. ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่จัดไว้ให้โดยบริษัท CLUB388 กระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นด้านวันที่ เวลา สถานที่ คู่แข่งขัน แต้มต่อ ผลลัพธ์ สถิติ ชุดแข่งขัน (ที่แสดงขณะถ่ายทอดสด) หรือข้อมูลการเดิมพันอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนใดๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดได้รับการจัดการด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1.1.2. ถ้าเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด เฉพาะการเดิมพัน CLUB388 ที่วางก่อนการเริ่มต้นเหตุการณ์ (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับตามเวลา ที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพัน สดที่ระบุ)
1.1.3. ในกรณีที่ชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อที่เป็นภาษาอื่นซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันหรือทีมที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ตรงกัน ให้ยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก
1.1.4. At all times, it is the customer’s responsibility to be aware about the match score and all relevant match information and it is advised that the customer verify match status before placing a bet.
1.1.5. บริษัท CLUB388 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎกติกาเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การแก้ไขดังกล่าวจะผูกมัดและมีผลใช้ทันทีเมื่อลงประกาศในเว็บไซต์
1.1.6. The customer acknowledges that the current score, time elapsed and other data provided on this site, while coming from a “live” feed provided by a third party is subject to a time delay and/or may be inaccurate, and that any bet placed based on this data is entirely at the customer’s own risk. The Company provides this data as-is with no warranty as to the accuracy, completeness or timeliness of such data and accepts no responsibility for any loss (direct or indirect) suffered by the customer as a result of his reliance on it.

1.2. การยกเลิกและการเลื่อนกำหนด
1.2.1. ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
1.2.2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
1.2.3. ถ้าการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดไว้แต่แรก ดังที่ระบุไว้ในกติกาการแข่งขันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง แต่ผลลัพธ์อย่างเป็นทางการได้ถูกประกาศหรือผลลัพธ์ได้ถูกประกาศโดยหน่วยงานควบคุมการแข่งขันนั้นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าการแข่งขันนั้นมีผลสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันตามนี้
ด้านบนสุด

1.3. Change of Venue
1.3.1. ถ้านัดการแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเล่นบนสนามกลาง แต่เมื่อเล่นจริงเป็นสนามที่ไม่ใช่สนามกลาง หรือในกรณีกลับกันก็ตามแต่ จะถือว่าการเดิมพันยังคงความถูกต้องอยู่ ยกเว้นจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันซึ่งทีมเจ้าบ้านต้องไปเล่นในที่อื่น หรือในกรณีกลับกันก็ตามแต่ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ การเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะด้วยเช่นกัน ถ้าชื่อทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือนถูกระบุสลับกัน
1.3.2. สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ทีม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซึ่งได้กำหนดไว้ภายหลังจากที่เปิดตลาดแล้ว จะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดยังคงถูกต้องอยู่
ด้านบนสุด

1.4. ระยะเวลา
1.4.1. ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุ มีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันจะยังมีผลอยู่ แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป หรือ การแสดงที่ผิด
1.4.2. สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่าเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ประตูที่ยิงได้ในเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก ของการแข่งขันฟุตบอลให้ถือว่าทำ้ประตูได้ที่ 45 นาที
ด้านบนสุด

1.5. ผลการแข่งขัน
1.5.1. เมื่อใช้ได้ ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการขององค์กรควบคุมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอยู่ ผลการแข่งขันจะถูกกำหนด โดยการอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด
1.5.2. โดยทั่วไปจะมีการยุติในไม่ช้าหลังจากจบเหตุการณ์ เพื่อเป็นการ บริการลูกค้า บางตลาดอาจจะยุติก่อนผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกลับการยุติเหตุการณ์ของ ตลาดที่มีการตัดสินผิดพลาด
1.5.3. ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ
1.5.4. บริษัทจะไม่รับรู้การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อผล การแข่งขัน ที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ สำหรับการเดิมพัน ที่ได้ยุติแล้ว
1.5.5. หากมีความขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์อย่างเป็นทางการกับผลลัพธ์ที่ประกาศบนส่วนผลลัพธ์ของเว็บไซต์ของบริษัท ให้ยุติความขัดแย้งนั้นโดยการอ้างอิงถึงวิดีโอที่บริษัทบันทึกไว้เกี่ยวกับการแข่งขันนั้นๆ เพื่อตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการบันทึกวิดีโอไว้ ให้ตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามผลลัพธ์การแข่งขันที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันดังกล่าว ประกาศไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตน ถ้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ที่ประกาศไว้อย่างเป็นทางการไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ทำการตัดสินใจ/แก้ไขเพื่อตัดสินผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันตามนี้
ด้านบนสุด

1.6. Auto Timer Acceptance
1.6.1. For certain events as may be determined by the Company, a customer may place a bet using Timer Acceptance feature by selecting the “Timer Accept” button on the menu. Each bet placed using timer acceptance will have its own countdown timer, the duration of which will be at the sole and exclusive determination of the Company. At the end of the timer, without any of the disruptions mentioned in Section 1.6.2 below happening, the bet will be accepted.
1.6.2. If any of the disruptions mentioned in this Section happen before the countdown timer ends, all bets placed using Timer Acceptance are immediately void:
1.6.2.1. If there appears to be a possible red card or a red card is actually given;
1.6.2.2. If there is a possible penalty or a penalty is given;
1.6.2.3. If there appears to be a possible goal or a goal is scored by any team;
1.6.2.4. Fortuitous events including, but not limited to, failure in any equipment or telecommunication that prevents the correct placing, accepting, recording or notification of bets, delays or interruptions in operation or transmission, communication lines failure.
1.6.3. In using the Timer Acceptance feature, the customer acknowledges that the current score, time elapsed and other data provided on this site, while coming from a “live” feed provided by a third party is subject to a time delay and/or may be inaccurate, and that any bet placed based on this data is entirely at the customer’s own risk. The Company provides this data as-is with no warranty as to the accuracy, completeness or timeliness of such data and accepts no responsibility for any loss (direct or indirect) suffered by the customer as a result of his reliance on it.
ด้านบนสุด

1.7. การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการเล่นพนันชุด
1.7.1. การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดต่อวันสำหรับการเล่นพนันชุดมีดังต่อไปนี้:
ฟุตบอล: 200,000 ริงกิตมาเลเซีย
บาสเกตบอล NBAl: 200,000 ริงกิตมาเลเซีย
เทนนิส: 100,000 ริงกิตมาเลเซีย
กีฬาอื่นๆ: 50,000 ริงกิตมาเลเซีย
ในกรณีที่มีการเล่นพนันชุดโดยที่ภายในชุดมีการทายผลกีฬาหลายประเภทที่มีขีดจำกัดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดต่อวันต่างกัน จะยึดเอาขีดจำกัดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดต่อวันที่ต่ำที่สุดเป็นหลัก
1.7.2. ขีดจำกัดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดทั้งหมดยังมีผลต่อกลุ่มของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดำเนินการร่วมกัน มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน หรือการรวมกลุ่มกัน และลูกค้าที่เลือกเดิมพันในชุดกีฬาที่ประกอบด้วยกีฬามีการแข่งขันในหลายวันด้วย
1.7.3. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่ามีการวางเดิมพันในรูปแบบตามที่อธิบายในข้อที่ผ่านมา การจ่ายเงินรางวัลสุทธิสูงสุดจะจำกัดอยู่เพียงเทียบเท่ากับยอดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการวางเดิมพันหนึ่งครั้ง โดยจะจ่ายเงินรางวัลให้กับบัญชีของลูกค้าที่วางเดิมพันในชุดตัวเลือกการเล่นพนันชุดดังกล่าวเป็นคนแรก

2. กฎกติกาของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎกติกาทั่วไป

2.1. ทั่วไป
2.1.1. เอาท์ไรท์
2.1.1.1. เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์
2.1.1.2. การวางเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่ง ที่ระบุในเหตุการณ์ การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะของผู้ชนะจะระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด
2.1.1.3. ถ้าผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้แข่งขัน/ผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกติกาการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง
2.1.1.4. หากมีผู้ชนะตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีการประกาศ “เดดฮีท” ในตลาดเอาท์ไรท์ จำนวนเงินที่จะจ่าย (หลังหักเงินเดิมพัน) จะแบ่งตามจำนวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ได้รับคืน
2.1.1.5. คำว่า “ผู้เล่นอื่นใด” (เช่น ทีมใดก็ตาม) หมายถึง คู่แข่งทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในตลาด
2.1.2. มันนี่ไลน์
2.1.2.1 มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมที่เอาชนะกันในเหตุการณ์ หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นในเหตุการณ์แข่งขันแบบจับคู่ กฎเกี่ยวกับ มันนี่ไลน์ที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ
2.1.2.2. คำว่า “สนาม” หมายถึง คู่แข่งทั้งหมดนอกเหนือจากคู่แข่งที่ได้ระบุชื่อไว้ในการจับคู่การแข่งขันบนมันนี่ไลน์
2.1.3. แฮนดิแคป (HDP) และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.1.3.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับแต้มต่อ (นำโดยแต้มต่อนั้นก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้น) ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากรวมแฮนดิแคปที่ระบุในผลการแข่งขัน กฎแฮนดิแคปที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ
2.1.3.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน
2.1.4. สูง/ตํ่า (OU) และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.1.4.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ ถ้าผลรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือต่ำ
2.1.4.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)
2.1.5. คี่/คู่ (OE) และคี่/คู่ครึ่งแรก
2.1.5.1. คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นคี่หรือคู่
2.1.5.2. คี่/คู่ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่
2.1.5.3. การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่
2.1.6. คู่/คี่ของทีมเดี่ยว
2.1.6.1. คู่/คี่ของทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่งในนัดการแข่งขันจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
2.1.6.2. การเพิ่มเวลาพิเศษของนัดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้พิจารณาคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง
2.1.7. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน
2.1.7.1. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่
2.1.7.2. สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ:
คี่/คี่
คี่/คู่
คู่/คี่
คู่/คู่
2.1.7.3. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่ถูกนับรวมเพื่อใช้พิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง
2.1.8. พาร์เลย์
2.1.8.1. บอลชุด (Mix Parlay) หมายถึง การเดิมพันแบบผสมตั้งแต่สองตัวเลือกขึ้นไป วางไว้ด้วยกันเป็นการเดิมพันหนึ่งครั้ง ถ้าตัวเลือกทั้งหมดชนะ บอลชุดนั้นก็ชนะ และจะได้รับเงินจากการรวมเลขคี่ของตัวเลือกทั้งสอง ถ้าตัวเลือกหนึ่งตัว (หรือมากกว่า) เดิมพันไม่สำเร็จ แปลว่าการแทงบอลชุดนั้นแพ้ ถ้าตัวเลือกหนึ่งตัว (หรือมากกว่า) มีการเลื่อนเวลา ผลเลขคี่ของตัวเลือกนั้นจะย้อนกลับมาที่ 1.00 คี่
2.1.8.2. During LIVE Mix Parlay, if any bet in the selection is REJECTED, then the Parlay will not be VALID.
2.1.8.3. โปรดดู “วิธีใช้” ในหน้าการเดิมพันแบบมิกซ์พาร์เลย์ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
2.1.8.4. A trixie consists of 4 bets involving 3 selections in different events, 3 doubles and 1 treble. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If all 3 of your selections win, all 3 of the doubles, and the treble give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.
2.1.8.5. A yankee consists of 11 bets involving 4 selections in different events, 6 doubles, 4 trebles and 1 four-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the doubles gives a return. If any 3 selections win, 3 of the double bets and 1 of the trebles give a return. If all 4 selections win, then all 6 doubles, 4 trebles and the four-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.
2.1.8.6. A Canadian consists of 26 bets involving 5 selections in different events, 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds and 1 five-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the doubles gives a return. If any 4 selections win, 6 of the double bets, 4 trebles and the four-fold give a return. If all 5 selections win, then all 10 doubles, 10 trebles, 5 four-fold and the five-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.
2.1.8.7. A heinz consists of 57 bets involving 6 selections in different events, 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, 6 five-folds and 1 six-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If any 5 selections win, then all 10 doubles, 10 trebles, 5 four-fold and the five-fold give a return. If all 6 selections win, then all 15 doubles, 20 trebles, 15 four-fold, 6 five-fold and the six-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.
2.1.8.8. A super heinz consists of 120 bets involving 7 selections in different events, 21 doubles, 35 trebles, 35 four-folds, 21 five-folds, 7 six-folds and 1 seven-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If any 6 selections win, then all 15 doubles, 20 trebles, 15 four-fold, 6 five-fold and the six-fold give a return. If all 7 selections win, then all 21 doubles, 35 trebles, 35 four-fold, 21 five-fold, 7 six-fold and the seven-fold give a return. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.
2.1.8.9. A goliath consists of 247 bets involving 8 selections in different events, 28 doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds and 1 eight-fold. Any two winning selections guarantee a return. If any 2 of your selections win, 1 of the double bets gives a return. If any 7 selections win, then all 21 doubles, 35 trebles, 35 four-fold, 21 five-fold, 7 six-fold and the seven-fold give a return. If all 8 selections win, then all 28 doubles, 56 trebles, 70 four-fold, 56 five-fold, 28 six-fold, 8 seven-fold and the eight-fold give a return.If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.
2.1.8.10. LIVE events are not offered for selection in Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz and Goliath.
2.1.8.11. Please refer to the “ ” icon on the bet menu in the Mix Parlay betting page for further details.
ด้านบนสุด

2.2. ประเภทการเดิมพันฟุตบอล
2.2.1. ถ้าไม่มีการระบุไว้ ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนน ณ เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมการทดเวลาจากการที่กรรมการสั่งให้หยุดเล่นด้วย) การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมานับรวม
2.2.2. 1X2
2.2.2.1. 1X2 หมายถึงการเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ใดๆ สำหรับเหตุการณ์ 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือเสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
2.2.3. คะแนนถูกต้อง & ทายผลขณะกำลังแข่งขัน
2.2.3.1. คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม
2.2.3.2. “คะแนนที่ถูกต้อง”เพื่อชนะ “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก
2.2.3.3. “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ เต็มเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 5 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)
2.2.3.4. “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ ครึ่งเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 4 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)
ตัวอย่างเต็มเวลา AOS:
ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6)
ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6)
ตัวอย่างครึ่งเวลา AOS:
ผลลัพธ์สำหรับ ครึ่งเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5)
ผลลัพธ์สำหรับ ครึ่งเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5)
2.2.4. รวมประตู และ รวมประตูครึ่งแรก
2.2.4.1. ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์
2.2.4.2. รวมประตูครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
2.2.4.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
2.2.5. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)
2.2.5.1. ครึ่งแรก/ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลทั้งผลลัพธ์ ครึ่งแรกและครึ่งหลังของเหตุการณ์ (การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมา นับรวม) สิ่งต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับตลาดนี้จะหมายถึง: H หมายถึงทีมที่ได้รับ การเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); D หมายถึง การเสมอ; A หมายถึงทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
2.2.5.2. ตัวอย่าง – HA หมายความว่าทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (ทีมเจ้าบ้าน) จะนำที่ครึ่งแรกและทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (ทีมเยือน) จะนำที่ครึ่งหลัง
2.2.6. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย และ ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก
2.2.6.1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันทีมที่ได้ประตูแรก หรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน โดยเกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก HL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับสองที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีประตูที่ได้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน
2.2.6.2. ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูได้เป็นลูกแรกหรือลูกสุดท้าย ในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการเคารพต่อตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้ควรหมายความว่า: HF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) และยิงประตูแรกได้ HL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรกและยิงประตูสุดท้ายได้ AF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) และยิงประตูแรกได้ AL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สองและยิงประตูสุดท้ายได้ NG หมายถึง ไม่มีทีมใดยิงประตูระหว่างนัดการแข่งขัน
2.2.6.3. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู
2.2.6.4. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ การเดิมพันทั้งหมด ในประตูแรก (และไม่ได้ประตู) จะยังคงมีอยู่ ขณะที่การเดิมพันในประตู สุดท้ายจะเป็นโมฆะ ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีการทำประตู การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก ประตูสุดท้ายและไม่ได้ประตูจะเป็นโมฆะ
2.2.7. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน
2.2.7.1. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่่าย เริ่ม เขี่ยลูกก่อนในเหตุการณ์
2.2.7.2. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
2.2.8. ยอดรวมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมทีมเยือน
2.2.8.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน
2.2.8.1.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งลงเล่นในวันใดวันหนึ่ง
2.2.8.2. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน
2.2.8.2.1. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งเล่นในวันใดวันหนึ่ง
2.2.8.3. ทีมเหย้า หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับแรก และทีมเยือน หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับที่สอง
2.2.8.4. ถ้าการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) นัดเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก จะถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ
2.2.9. สูง/ตํ่าทีมเดี่ยว และสูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว
2.2.9.1. ทีมเดียว สูง/ต่ำ หมายถึง ประตูที่ทีมใดทีมหนึ่งทำได้ในการแข่งขัน
2.2.9.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรกทีมเดี่ยว หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูโดยทีมใดทีมหนึ่ง ในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขัน
2.2.9.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อย กว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ
2.2.10. ลูกเตะมุม
2.2.10.1. ไม่นับรวมลูกเตะมุมที่กรรมการให้แต่ไม่ได้เตะ
2.2.10.2. จำนวนลูกเตะมุม
2.2.10.2.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.2.10.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะได้ลูกเตะมุม มาก ที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.10.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการเตะมุมมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.10.2.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.10.2.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.2.10.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขัน

2.2.10.2.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.10.2.2.3. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.

2.2.10.2.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.10.3. ลูกเตะมุมลูกแรก & 2nd Half First Corner
2.2.10.3.1. การเตะมุมแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุม ในนัดการแข่งขัน
2.2.10.3.2. 2nd Half First Corner means betting on which team will take the first corner in the 2nd half of a match.
2.2.10.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.10.4. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย
2.2.10.4.1. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกเตะมุมลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.10.4.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.11. ใบเหลืองหรือใบแดง
2.2.11.1. ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม)
2.2.11.2. ใบเหลืองหรือใบแดงที่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ผู้เล่นสำรอง) ไม่นำมานับรวม
2.2.11.3. จำนวนใบเหลืองหรือใบแดง
2.2.11.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.2.11.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ใบเหลือง หรือใบแดงมากที่สุดระหว่าง การแข่งขัน ที่รวมแฮนดิแคปใดๆ

2.2.11.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนมากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.11.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.11.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.2.11.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนใบเหลือง หรือใบแดงทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับในระหว่างการแข่งขัน

2.2.11.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของใบเตือนซึ่งทั้งสองทีมได้รับ ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.11.3.2.3. If the total is more than the OU line then the winning result is Over; if the total is less than the OU line then the winning result is Under.

2.2.11.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.11.4. ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก & 2nd Half First Booking
2.2.11.4.1. ใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกลงโทษ (ได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบแรก) ในการแข่งขัน
2.2.11.4.2. 2nd Half First Booking means betting on which team will receive first booking (Yellow or Red) in the 2nd half of a match.
2.2.11.4.3. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
2.2.11.4.4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.11.5. ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย
2.2.11.5.1. ใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกลงโทษ (ได้รับใบเหลืองหรือใบแดงใบสุดท้าย) ในการแข่งขัน
2.2.11.5.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
2.2.11.5.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.11.6. ใบเตือนครั้งต่อไป
2.2.11.6.1. ใบเตือนครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนใบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นใบแดงและ/หรือใบเหลือง
2.2.11.7.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการให้ใบเตือนตามที่คาดการณ์ไว้
2.2.12. ลูกล้ำหน้า
2.2.12.1. จำนวนลูกล้ำหน้า
2.2.12.1.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.2.12.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดได้ลูกล้ำหน้า มากที่สุด ในระหว่าง การแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ

2.2.12.1.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้ามากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.12.1.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.12.1.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.2.12.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนการตัดสิน ลูกล้ำหน้า ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขัน

2.2.12.1.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการถูกเตือนการลํ้าหน้า ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.12.1.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.12.1.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.12.2. ลูกล้ำหน้าลูกแรก & 2nd Half First Offside
2.2.12.2.1. ลูกล้ำหน้าลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกล้ำหน้าลูกแรกในการแข่งขัน
2.2.12.2.2. 2nd Half First Offside means betting on which team will be caught offside first in the 2nd half of a match.
2.2.12.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.12.3. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย
2.2.12.3.1. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.12.3.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.12.4. การลํ้าหน้าครั้งต่อไป
2.2.12.4.1. การลํ้าหน้าครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะถูกเตือนการลํ้าหน้าครั้งต่อไป
2.2.12.4.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการเตือนกรณีลํ้าหน้าตามที่คาดการณ์ไว้
2.2.13. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
2.2.13.1. จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
2.2.13.1.1. แฮนดิแคป
2.2.13.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นมากที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมแฮนดิแคป ใดๆ

2.2.13.1.1.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ

2.2.13.1.2. สูง/ต่ำ
2.2.13.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนทั้งหมดของ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน

2.2.13.1.2.2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.13.1.2.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.13.2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก
2.2.13.2.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนแรกระหว่างการแข่งขัน
2.2.13.2.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่มีหมายเลขอันดับแรกจากสี่อันดับที่เป็นทางการจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
2.2.13.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขัน ถูกยกเลิกก่อนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรกเกิดขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.13.3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย
2.2.13.3.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายระหว่างการแข่งขัน
2.2.13.3.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่มีหมายเลขอันดับสุดท้ายจากสี่อันดับที่เป็นทางการจะถือว่า เป็นผู้ชนะ
2.2.13.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.14. คลีนชีท
2.2.14.1. คลีนชีท หมายถึง “Yes”พนันทีมไม่ให้เสียประตู (ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้น) หรือ “No”พนันทีมมีการทำประตู (มีการทำประตูเกิดขึ้น).
2.2.14.2. ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่” (Away Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่” (Home Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน ใช่และไม่ใช่” (Home Yes & No) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเยือน ใช่และไม่ใช่” (Away Yes & No) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
กติกาข้อที่ 1:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
เจ้าบ้าน ใช่ – คืนเงิน  ทีมเยือน ใช่ – แพ้
เจ้าบ้าน ไม่ – คืนเงิน  ทีมเยือน ไม่ – ชนะ
กติกาข้อที่ 2:
คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
เจ้าบ้าน ใช่ – แพ้  ทีมเยือน ใช่ – แพ้
เจ้าบ้าน ไม่ – ชนะ  ทีมเยือน ไม่ – ชนะ
กติกาข้อที่ 3:
คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
เจ้าบ้าน ใช่ – แพ้  ทีมเยือน ใช่ – คืนเงิน
เจ้าบ้าน ไม่ – ชนะ  ทีมเยือน ไม่ – คืนเงิน

2.2.15. ลูกโทษ
2.2.15.1. ลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันลูกโทษที่ได้หรือเกิดขึ้น ระหว่างการแข่งขัน
2.2.15.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
2.2.15.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนได้ลูกโทษหรือมีลูกโทษเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.16. การยิงลูกโทษ
2.2.16.1. การยิงลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงลูกโทษ
2.2.16.2. ในการเดิมพันแฮนดิแคป ผลการแข่งขันจะรวมลูกโทษทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในการยิงลูกโทษรวมทั้งลูกตัดสินด้วย ในการเดิมพันสูง/ต่ำ ผลการแข่งขันจะรวมกฎการยิงสิบลูกโทษเท่านั้นโดยไม่รวมลูกตัดสิน
2.2.17. แฟนตาซีลีก
2.2.17.1. แฟนตาซีแมทช์คือการจับคู่ของทีมจากแมทช์ที่ต่างกัน
2.2.17.2. สถานที่ทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น
2.2.18. Specific 15-Minute Over/Under (OU)
2.2.18.1. The Specific 15-Minute (OU) means betting that is determined by the total number of points (goals, corners, games, cards etc.) at the end of every 15th minute [INTERVAL OF] time of a match.
2.2.18.2. If the total is more than the Over/Under pre-designated line then the winning result is Over; if the total is less than the Over/Under pre-designated line then the winning result is Under.
2.2.18.3. For example:
15th Minute OU
00:00 – 15:00 OU: Total number of points to be scored from 00:00 till 15:00.
All bets must be placed on or before the end of the 15th minute.
30th Minute OU
15:01 – 30:00 OU: Total number of points to be scored from 15:01 till 30:00.
All bets must be placed on or before the end of the 30th minute.
45th Minute OU
30:01- 45:00 OU: Total number of points to be scored from 30:01 – 45:00.
All bets must be placed on or before the end of 45th minute.
60th Minute OU
45:01 – 60:00 OU: Total number of points to be scored from 45:01 till 60:00.
All bets must be placed on or before the end of the 60th minute.
75th Minute OU
60:01 – 75:00 OU: Total number of points to be scored from 60:01 till 75:00.
All bets must be placed on or before the end of the 75th minute.
90th Minute OU
75:01- 90:00 OU: Total number of points to be scored from 75:01 till 90:00.
All bets must be placed on or before the end of the 90th minute.
2.2.18.4. For the Specific 15-Minute OU, bets are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line), number of corners (corners taken) and Total Bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast.
2.2.18.5. If a match is suspended or abandoned, then bets placed on unfinished Specific 15-Minute OU will be considered void. If the designated Specific 15-Minute OU are completed then bets will be valid.
2.2.18.6. ในสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดสูงตํ่า (O/U) เฉพาะ 15 นาที การดำเนินการใดซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย (Safe Play) ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมดที่ค้างไว้อยู่จะถือว่ายอมรับได้: ทำประตู ลูกโทษ และใบแดง
2.2.18.7. สำหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจำนวนลูกเตะมุมเฉพาะ 15 นาที การกระทำใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และทำให้การเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดถูกต้อง ซึ่งได้แก่ ลูกตั้งเตะอันตรายจากสนามส่วนหน้า ฝ่ายโจมตีเลี้ยงลูกไปที่สนามด้านหน้า และลูกโทษ
2.2.18.8. สำหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจำนวนรวมใบเตือนเฉพาะ 15 นาที การกระทำใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และทำให้การเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดถูกต้อง ซึ่งได้แก่ ลูกตั้งเตะอันตรายจากสนามส่วนหน้า ลูกโทษ ประตู ลูกเตะมุม ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บและล้มลงโดยไม่ทราบสาเหตุ การถกเถียงกันของผู้เล่น และการปะทะกันของผู้เล่น
2.2.18.9. For 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, bets are settled on the exact time the goal is scored ( ball crossing the goal line) , number of corners (corners taken) and Total bookings (cards given by the official referee) as shown by the clock as published in the live broadcast excluding any additional time or injury time.
2.2.19. ลูกฟรีคิคส์
2.2.19.1. ไม่นับรวมลูกฟรีคิคที่กรรมการสั่งให้แต่ไม่ได้เตะ
2.2.19.2. ลูกฟรีคิคส์ หมายถึง การเตะลูกฟรีคิคส์ทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม (ยกเว้นการเตะลูกโทษและการเตะลูกเข้าประตู)
2.2.19.3. จำนวนลูกฟรีคิคส์
2.2.19.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.2.19.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิคส์มากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.19.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงลูกโทษมากที่สุดระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.19.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.19.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.2.19.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกฟรีคิคส์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.19.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการยิงลูกโทษโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.19.3.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.19.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.19.4. ฟรีคิคส์ลูกแรก & 2nd Half First Free kick
2.2.19.4.1 ฟรีคิคส์ลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรกในการแข่งขัน
2.2.19.4.2 2nd Half First Free kick means betting on which team will take the first free kick in the 2nd half of a match.
2.2.19.4.3 ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.19.5. ฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย
2.2.19.5.1 ฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย ในการแข่งขัน
2.2.19.5.2 ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.19.6. ลูกโทษครั้งต่อไป
2.2.19.6.1. ลูกโทษครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายยิงลูกโทษครั้งต่อไป
2.2.19.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงลูกโทษตามที่คาดการณ์ไว้
2.2.20. การเตะลูกเข้าประตู
2.2.20.1. การเตะลูกเข้าประตูจะถูกตัดสินให้กับทีมรับ ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก
2.2.20.2. การเตะลูกโดยผู้รักษาประตูหลังจากทำการป้องกันประตูจะไม่นำมานับรวม
2.2.20.3. จำนวนลูกเตะเข้าประตู
2.2.20.3.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.2.20.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะใดได้ลูกเตะเข้าประตูมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.20.3.1.2. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

2.2.20.3.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.20.3.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.2.20.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะเข้าประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.20.3.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการยิงประตูโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.20.3.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.20.3.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.20.4. ลูกเตะเข้าประตูลูกแรก & 2nd Half First Goal kick
2.2.20.4.1. ลูกเตะเข้าประตูลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรก ในการแข่งขัน
2.2.20.4.2. 2nd Half First Goal kick means betting on which team will take the first goal kick in the 2nd half of a match.
2.2.20.4.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะเข้าประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกเตะเข้าประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.20.5. ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้าย
2.2.20.5.1. ลูกเตะเข้าประตูลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะเข้าประตู ลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.20.5.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.20.6. การยิงประตูครั้งต่อไป
2.2.20.6.1. การยิงประตูครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ยิงประตูครั้งต่อไป ในนัดการแข่งขัน
2.2.20.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงประตูตามที่คาดการณ์ไว้
2.2.21. การทุ่มลูก
2.2.21.1. การทุ่มลูกจะถูกตัดสินให้กับทีม ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นข้าง ซึ่งเป็นผลมาจาก การสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก
2.2.21.2. จำนวนลูกทุ่ม
2.2.21.2.1. แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก
2.2.21.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.21.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการทุ่มบอลมากที่สุด ระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย

2.2.21.2.1.3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.21.2.2. สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก
2.2.21.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.21.2.2.2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการทุ่มบอลโดยทั้งสองทีม ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.21.2.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.21.2.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.21.3. ลูกทุ่มลูกแรก & 2nd Half First Throw-in
2.2.21.3.1. ลูกทุ่มลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกแรกในการแข่งขัน
2.2.21.3.2. 2nd Half First throw-in means betting on which team will take the first throw-in in the 2nd half of a match.
2.2.21.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.21.4. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย
2.2.21.4.1. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
2.2.21.4.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
2.2.21.5. การทุ่มบอลครั้งต่อไป
2.2.21.5.1. การทุ่มบอลครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมที่ทุ่มบอลครั้งต่อไป ในนัดการแข่งขัน
2.2.21.5.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการทุ่มบอลตามที่คาดการณ์ไว้
2.2.22. สูง/ตํ่า (O/U) 10 นาทีเจาะจง